Zdravé sebevědomí umožňuje dítěti cítit se jistě, vyrovnávat se s určitými situacemi a být úspěšné ve škole i v životě. Jde o vlastní pocit hodnoty a schopností, které dítě může získat prostřednictvím pozitivních zkušeností a podpory od rodičů a blízkých. Sebevědomí dítěte nezaměňujte s narcismem ve špatném slova smyslu.

Sebevědomí je klíčovým faktorem pro zdravý emocionální a sociální vývoj dětí. Jde o schopnost cítit se jistě a vnímat svoji hodnotu. To má pozitivní dopad na jejich životní úspěch a štěstí. Sebevědomí se vytváří postupně během dětství a je ovlivněno různými faktory.

Vznik sebevědomí u dětí:

Budování sebevědomí dítěte je důležité pro jeho další život.

Budování sebevědomí dítěte je důležité pro jeho další život.

Sebevědomí se začíná formovat již v raném dětství. První zkušenosti a interakce, které dítě zažívá, mají zásadní vliv na jeho sebepojetí. Pozitivní zpětná vazba od rodičů, učitelů a vrstevníků hraje nezastupitelnou roli při budování zdravého sebevědomí. Důležité je také  podporovat dítě v jeho zájmech a umožnit mu plně využít jeho schopnosti.

 

Jak mohu podpořit sebevědomí svého dítěte? Desatero:

 

 1. Nepodmíněná láska

Dětem dávejte najevo, že jsou milované a že je přijímáte takové, jaké jsou. Aktivně naslouchejte a vyjadřujte zájem o to, co dítě říká a prožívá. Když budete opravdu naslouchat myšlenkám, obavám a radostem svých dětí, budou se cítit slyšeny a respektovány. Naučí se sebevědoměji vyjadřovat své názory. Nepodmíněná láska je ta, která nepodmiňuje lásku dítěte jeho chováním nebo výsledky.

 1. Pochvala

Chvalte a oceňujte úsilí dítěte místo jeho výkonu. Důležité je, aby se dítě naučilo cenit si svého úsilí a snažení. To například znamená, že i když dítě závod nevyhrálo, oceníte úsilí a snahu, které v danou chvíli mělo.

 1. Jste vzorem

  Při budování sebevědomí jste pro dítě vzorem.

  Při budování sebevědomí jste pro dítě vzorem.

Vaše vlastní chování a přístup k sobě samým mají obrovský vliv na sebevědomí vašich dětí. Buďte jim pozitivním modelem. To zahrnuje zdravou komunikaci, pozitivní řeč těla a sebedůvěru. Pokud chcete, aby vaše dítě věřilo v sebe, ukazujte jim, že věříte v sebe vy.

 1. Nesrovnávejte

Každé dítě je jedinečné. Je jiné než jeho sourozenci, je jiné, než děti sousedů či spolužáci, je jiné, než jste byli vy. Ačkoli si myslíte, že vychováváte všechny vaše děti stejně, není to pravdou. Jste jinými rodiči, než jste byli svému prvnímu dítěti, máte více zkušeností jak životních, tak rodičovských. Srovnávání sourozenců či apel na věk může vést k rivalitě. Srovnávání a dávání za vzor jiných dětí vede často ke sníženému sebevědomí.

 1. Mantinely a povinnosti

Je velkou pravdou, že úkolem rodičů je nastavit dětem hranice, úkolem dětí je zase snažit se tyto hranice posunout či překonat. Jasně definované hranice poskytují dětem pocit bezpečí a struktury, zároveň je učí zodpovědnosti a povinnosti, což je důležité pro jejich rozvoj. Postupným předáváním zodpovědnosti a možnosti rozhodovat, samozřejmě přiměřeně dle věku a schopnostem, budujete u dětí pocit kontroly nad vlastním životem a nad vlastním rozhodnutím.

      6. Podpora rozvoje dovedností

Podporujte a umožněte dítěti objevit svoje schopnosti a talenty. Dopřejte mu učit se novým věcem. Ať jsou jeho koníčky a záliby jeho vlastními, nikoli že plní vaše nenaplněné sny a touhy.

 1. Stop perfekcionismu

 Stanovování nerealistických očekávání může vést k pocitu neustálého selhávání a nenaplnění očekávání, která na dítě kladete. Toto vede k trvalému pocitů úzkosti a větší míře stresu. Snižujete tím kreativitu dítěte, dítě se bojí udělat chybu a riskovat. Snižuje se tak sebevědomí dítěte. Má od sebe nereálná očekávání a chybí radost z dobrého výsledku a dobře udělané práce. Vždy může být něco ještě lépe, vždy nachází nedostatky.

 1. Zvládání neúspěchů

Učte děti, že neúspěchy jsou součástí života a mohou sloužit jako příležitost k učení. Důležité je, aby si neúspěchy nenechávaly zkazit své sebevědomí. Učí se od vás nápodobou – jak se ke svým neúspěchům stav stavíte vy, budou se stavět i vaše děti. Učte děti, jak mají řešit problémy a konflikty konstruktivním způsobem. Zvyšujete tím jejich schopnost se s výzvami vypořádat.

 1. Emocionální inteligence 

  Emocionální inteligence (EQ) pomáhá dětem lépe rozumět svým emocím a prožitkům. To jim pomáhá lépe porozumět sobě samým a lépe se přijímat. Děti s rozvinutější emocionální inteligencí snáze porozumí svým vrstevníkům. Jsou více empatické. To jim pomáhá budovat zdravé vztahy, přátelství, a tím i sebedůvěru. Jelikož rozumí svým emocím, dokážou je i lépe pochopit a usměrňovat, tedy třeba ovládat svůj vztek, úzkost či stres.

 1. Bezpečný prostor

Vytvořte prostředí, kde se vaše dítě cítí bezpečně s pocitem, že je respektováno. Takový prostor, kde může vyjádřit své pocity a názory bez obav, že ho odmítnete a zkritizujete. Nebude mít strach a obavy se vyjadřovat a diskutovat.

Nepodmíněná láska je pro dětské sebevědomí velmi důležitá.

Nepodmíněná láska je pro dětské sebevědomí velmi důležitá.

Sebevědomí dítěte je komplexní proces

Vytváření silného a zdravého sebevědomí u dětí je komplexní proces, který vyžaduje podporu ze strany rodiny, učitelů a dalších dospělých. Důležité je vnímat každé dítě jako jedinečné a respektovat jeho individualitu. Sebevědomí u dětí je cenným dárkem, je třeba ho pečlivě budovat a chránit. Vytvářejte prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, přijímáno a podporováno, a kde mu zároveň umožníte postupně rozvíjet jeho schopnosti a sebeuvědomění. S tímto přístupem k nim jim pomůžete vyrůst v sebevědomé a šťastné lidi.