Zásady ochrany osobních údajů

1. předmět úpravy:

Informace Pro návštěvníky webových stránek www.koucnlp.cz

 • Tyto Zásady stanovují základní pravidla nakládání s osobními údaji ve firmě Marta Ventrubová, se sídlem Verdiho 671/19, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 61010600 a tyto Zásady jsou jedním z opatření ve smyslu čl. 32 GDPR.
 • „GDPR“ je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Odpovědná osoba“ je Poskytovatel,
 • „Osobní údaj“ je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

2. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo o Vaší společnosti.
 • Údaje, které mě poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jste mě požádali.
 • Když si na mých webových stránkách objednáte služby, pro uzavření a splnění smlouvy potřebuji Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou zejména:
  • Vaše jméno a příjmení,
  • Vaše adresa,
  • Fakturační adresa, je-li odlišná od Vaší adresy
  • Telefonní číslo,
  • e-mailová adresa;
  • IČO a DIČ
 • Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
 • Na mých webových stránkách mě můžete požádat o zaslání zpravodaje a vyslovit tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Pokud mě požádáte o zasílání zpravodaje, budu Vámi poskytnutý údaj o e-mailové adrese používat k zasílání obchodních sdělení týkajících se mých služeb na Váš e-mail.
 • Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já jako Odpovědná osoba. Vaše osobní údaje mohu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mě provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
  • externí účetní společnosti
  • zpracovatelům, kteří mi poskytují serverové, webové, e-mailingové, cloudové nebo IT služby, nebo kteří jsou mými obchodními partnery;

3. Doba zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Pro marketingové účely budu vaše dáta zpracovávat po dobu 5 let.

4. Vaše práva, která plynou ze zpracování osobních údajů:

  • Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že od Odpovědné osoby můžete požadovat informace o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se vás týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracovává, máte právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a můžete žádat kopii těchto údajů.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Toto právo znamená, že kdykoliv můžete požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek provede Odpovědná osoba bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti

 • Právo na výmaz

Toto právo znamená, že v případě, že požádáte, vymaže odpovědná osoba osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.

 • Právo vznést námitku

Toto právo znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingu. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingu, přestane Odpovědná osoba osobní údaje zpracovávat.

 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu – Úřadu na ochranu osobních údajů.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut

Odvolat souhlas můžete kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým byl souhlas udělen, písemně na adrese: Verdiho 671, Praha 4, 149 00 nebo telefonním čísle 776 660 410, případně prostřednictvím emailové adresy marta@koucnlp.cz.

5. Účel zpracování osobních údajů:

  • Poskytování služeb a plnění smlouvy
   • Údaje zpracovává Odpovědná osoba za tím účelem, aby mohla poskytovat služby (konzultace, semináře, přednášky a další související služby).
   • Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
  • Plnění právních povinností

Údaje zpracovává Odpovědná osoba zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.

 • Poskytování novinek a marketingových nabídek

Údaje zpracovává Odpovědná osoba za účelem zasílání novinek a marketingových informací o službách na základě vámi uděleného souhlasu

 • Po udělení takového souhlasu budete kontaktováni prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace
 • Udělením tohoto souhlasu berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem na marta@koucnlp.cz nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, která mu bude za tímto účelem zaslána.
 • Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

6. Ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele služeb

Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků

Odpovědná osoba nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.